نمایش یک نتیجه

این ماسوره که دهنه پهن آن 4.5سانت میباشد با قطر ورودی5.5سانت خیلی کاربردی برای خامه کشی کنار و روی کیک میباشد.بدین صورت که دیگر نیاز نیست روی کیک خامه ریخت و صاف کرد بلکه خامه را داخل قیفی که ماسوره لبه پهن دارد میریزیم و سپس توسط قیف کنار و روی کیک را توسط این ماسوره خامه میزنیم ودر نهایت با کارد صافی روی خامه میکشیم و خامه را صاف میکنیم.