نمایش یک نتیجه

ثعلب باعث چسبندگی و کش دار شدن بستنی میشود.