نمایش یک نتیجه

با وسعت گرفتن کار شیرینی پزی و کیک پزی و تزیین بروز کیکهای فندانتی رنگهای پودری متنوعی نیز پا به بازار گذاشته اند از جمله رنگ پودری ها ی خوراکی که به خمیر فندانتها رنگ و جلوه فراوانی میدهند . یکی از این رنگهای پودری که مصرف بیشتری دارد رنگ پودری طلایی میباشد که بواسطه آن فندانتها را برنگ طلایی رنگ امیزی میکنند.