دونات زن

10,000 تومان

خمیر را داخل دونات زن ریخته بعد با فشار دادن دسته خمیر از زیر آن خارج میشود