سرتاس صنعتی

60,000 تومان

سرتاس به قطر 25 سانتی متر و طول 59 سانتی متر