سرتاس صنعتی

55,000 تومان

سرتاس به قطر 25 سانتی متر و طول 48 سانتی متر