قالب ژله کیکس گلدار

6,000 تومان

ژله ای متفاوت را با این قالب میتوان آماده کرد.