مایه خمیر فریمان ۱۰ کیلویی

118,000 تومان

مایه خمیر 10 کیلویی.