وردنه چوبی

15,000 تومان

برای باز کردن خمیر کاربرد دارد.